about ixpat.com contact us advertise on ixpat.com
hong kong classifieds
 

you are here: » hong kong » chineseMoving from/to Hong kong? Compare prices here


overview

nǐ
hǎo
hǎo
ma
ma
 


how are you?


wǒ
hěn
hěn
hǎo
hǎo
xiè
xiè
xie
xie
 


I am fine,thank you.


yí
qiè
qiè
dōu
dōu
hǎo
hǎo
ma
ma
 


How is everything?


wǒ
yì
zhí
zhí
qī
dài
dài
rèn
rèn
shi
shi
nǐ
 


I've been looking forward to meeting you.


jiǔ
jiǔ
yǎng
yǎng
dà
míng
míng
 


I've heard so much about you.


hěn
hěn
gāo
gāo
xìng
xìng
rèn
rèn
shi
shi
le
le
nǐ
 


I am glad to have met you.


wǒ
kě
yǐ
qǐng
qǐng
wèn
wèn
nǐ
de
de
míng
míng
zi
zi
ma
ma
 


May I have your name?


duì
duì
bu
bu
qǐ
kě
yǐ
jiè
jiè
yòng
yòng
nǐ
de
de
diàn
diàn
huà
huà
ma
ma
 


Excuse me, may I use your telephone?


duì
duì
bu
bu
qǐ
nǐ
zhī
zhī
dào
dào
xiàn
xiàn
zài
zài
jǐ
diǎn
diǎn
ma
ma
 


Pardon me.Do you know what time it is?


duì
duì
bu
bu
qǐ
wǒ
kě
yǐ
zuò
zuò
zhè
zhè
er
er
ma
ma
 


Excuse me, may I sit down here?


nǐ
jiè
jiè
yì
wǒ
kāi
kāi
chuāng
chuāng
ma
ma
 


Would you mind if I opened the window?


nǐ
jiè
jiè
yì
wǒ
guān
guān
mén
mén
ma
ma
 


Would you mind if I closed the door?


Smokers, pay attention: if you are with other smokers and you decide to light one up, they will expect you to offer them a cigarette as well. Failing to do so can perceived as impolite behaviour.


nǐ
jiè
jiè
yì
wǒ
chōu
chōu
yān
yān
ma
ma
 


Would you mind if I smoked?


yào
yào
chōu
chōu
yān
yān
ma
ma
 


Would you like a cigarette? 
  adelaide  auckland  bali  bangalore  bangkok  brisbane  busan  cebu  christchurch  daegu  delhi  hanoi  ho chi minh city  jakarta  johor bahru  kaohsiung  kuala lumpur  macau  manila  melbourne  mumbai  osaka  penang  perth  phnom penh  phuket  seoul  singapore  sydney  taipei  tokyo  ulan bator  wellington  yokohama  mainland china  middle east & africa  western europe  eastern europe  north america  south america 
catch eyes!
click your ad's upgrade button to top-list it here for 2 weeks.